Hoạt động NGLL

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Minh Mẫn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:00' 01-09-2013
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 326
Số lượt thích: 0 người
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TP.HCM
LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TIỂU HỌC
GVC. TS. Trần Thanh Nguyện
Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2013
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
I – MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
1. Khái niệm
2. Vị trí, vai trò của hoạt động GDNGLL
3. Mục tiêu, nhiệm vụ của hoạt động GDNGLL
4. Nguyên tắc tổ chức hoạt động GDNGLL
5. Qui trình tổ chức hoạt động GDNGLL
II - NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
1. Xây dựng kế hoạch
2. Tổ chức thực hiện kế hoạch
3. Huy động các lực lượng phối hợp
4. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện
LUYỆN TẬP
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
I – MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO
DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
1. Khái niệm
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
I – MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO
DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
1. Khái niệm
Hoạt động GDNGLL là những hoạt động được tổ chức ngoài giờ học các môn học chính khóa trên lớp. Đó là các hoạt động như: thể dục thể thao, tham quan du lịch, lao động công ích,...
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
I – MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO
DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
1. Khái niệm
2. Vị trí, vai trò của hoạt động GDNGLL
- Tiếp nối hoạt động dạy học trên lớp, củng cố tri thức đã học, gắn lý thuyết với thực tiễn, nhận thức với hành động, khép kín qui trình dạy chữ - dạy người.
- Rèn luyện kỹ năng sống, phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh.
- Thu hút và phát huy tiềm năng của các lực lượng tham gia giáo dục.
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
I – MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO
DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
1. Khái niệm
2. Vị trí, vai trò của hoạt động GDNGLL
3. Mục tiêu, nhiệm vụ của hoạt động GDNGLL
Mục tiêu:
- Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học trên lớp;
- Góp phần hình thành các hành vi, thói quen tốt;
- Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng cơ bản;
- Hình thành tình cảm, niềm tin trong sáng, thái độ
đúng đắn đối với các hiện tượng tự nhiên và xã
hội.
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
I – MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO
DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
1. Khái niệm
2. Vị trí, vai trò của hoạt động GDNGLL
3. Mục tiêu, nhiệm vụ của hoạt động GDNGLL
Nhiệm vụ:
- Giáo dục nhận thức: củng cố lý thuyết đã học, bổ sung kiến thức thực tiễn, kinh nghiệm thực hành.
- Giáo dục kỹ năng: kỹ năng tư duy, kỹ năng tự chủ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng tổ chức hoạt động,…
- Giáo dục thái độ: bồi dưỡng lý tưởng, tình cảm; định hướng nghề nghiệp; hình thành thái độ năng động, tích cực.
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
I – MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO
DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
1. Khái niệm
3. Mục tiêu, nhiệm vụ của hoạt động GDNGLL
2. Vị trí, vai trò của hoạt động GDNGLL
4. Nguyên tắc tổ chức hoạt động GDNGLL
- Đảm bảo tính sư phạm
5. Quy trình tổ chức hoạt động GDNGLL
- Đảm bảo tính mục đích, tính kế hoạch
- Đảm bảo tính tự nguyện, tự giác
- Phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG
QUY TRÌNH TỔ CHỨC
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
I – MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO
DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
1. Xây dựng kế hoạch hoạt động GDNGLL
II – NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CÁC
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
- Kế hoạch là sự xác định một cách có căn cứ khoa học những mục tiêu, nội dung, biện pháp và phương tiện để thực hiện có kết quả những mục tiêu, nhiệm vụ đó.
- KH giúp GV nắm các nhiệm vụ cơ bản; biết khai thác các nguồn lực để đạt được mục tiêu; thiết lập các tiêu chuẩn cho việc kiểm tra, đánh giá kết quả.
- Lập kế hoạch: nội dung, hình thức, biện pháp, phương tiện, thời gian, nguồn lực. (5W+H)
KẾ HOẠCH ………
Căn cứ…
Thực hiện…
I – MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
II – ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
III – NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1…
2…
VI – MỘT SỐ CHỈ TIÊU
V – TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Nơi nhận: ……
HÌNH THỨC CỦA MỘT KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
I – MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO
DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
1. Xây dựng kế hoạch hoạt động NGLL
II – NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CÁC
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
2. Tổ chức thực hiện kế hoạch
 Quán triệt mục đích, yêu cầu
 Phổ biến nội dung hoạt động
 Triển khai thực hiện hoạt động
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG GDNGLL
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
I – MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO
DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
1. Xây dựng kế hoạch hoạt động NGLL
II – NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CÁC
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
2. Tổ chức thực hiện kế hoạch
3. Huy động các lực lượng phối hợp
4. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện
Xác định mục tiêu kiểm tra: theo kế hoạch
Xác định nội dung kiểm tra: việc đã thực hiện
Thực hiện kiểm tra: đối chiếu với thước đo
Kết luận
Bài tập:
Một giáo viên trẻ mới ra trường nhờ Tổng phụ trách Đội đến lớp nói chuyện về chủ đề tháng 5: Bác Hồ kính yêu. Tổng phụ trách từ chối: “Không phải việc của Đội!”. Là giáo viên đó, bạn xử lý tình huống này như thế nào?
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GDNGLL
BÀI TẬP
Anh (chị) hãy nêu một tình huống thành công trong việc tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp; từ đó nêu lên bài học kinh nghiệm đối với người giáo viên chủ nhiệm.

Xin cảm ơn
các thầy cô đã lắng nghe
TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TP.HCM
LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TIỂU HỌC