Nhịp đập cuộc sống

Thầy Cao Minh Mẫn

BÉ CAO MỸ MỸ

ĐỒNG HỒ NĂM 2013

MỜI DÙNG TRÀ

Hân hạnh chào đón

2 khách và 0 thành viên

LỊCH PHÁT TÀI NĂM MỚI

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tài nguyên dạy học

  Lọ hoa

  THỜI GIỜ LÀ VÀNG NGỌC

  ĐỒNG HỒ HOA

  ĐỒNG HỒ RỒNG VÀNG

  ĐỒNG HỒ HOA MAI

  ĐỒNG HỒ HOA MAI

  Happy Valentine's Day 2012

  ĐỒNG HỒ VALENTINE

  MỘT GÓC SUY TƯ

  Hãy sống theo đường hướng:

  Chúa nói: Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!

  HÃY SÔNG VỚI PHƯƠNG CHÂM

  Muốn hạnh phúc suốt đời thì hãy là một người trung thực

  Tạo và sửa hoàn thiện văn bản

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Đông Hồ (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:50' 16-11-2012
  Dung lượng: 443.1 KB
  Số lượt tải: 51
  Số lượt thích: 0 người
  Bài giảng
  Tiếng Việt Thực Hành
  Huỳnh Thị Ngọc Cẩm
  Company Logo
  www.themegallery.com
  CHƯƠNG IV: TẠO LẬP VĂN BẢN
  1. Các lỗi trong đoạn
  1. Lạc chủ đề
  1. 3. Lặp chủ đề
  1. 4. Lỗi đứt mạch
  IV. S?A CH?A VÀ HOÀN THIỆN VĂN BẢN
  1. 2. Thiếu hụt chủ đề
  1. 5. Lỗi mâu thuẫn về ý
  1. 6. Thiếu sự liên kết hoặc liên kết lỏng lẻo
  Company Logo
  www.themegallery.com
  1. Các lỗi trong đoạn
  1. Lạc chủ đề
  Các câu trong đoạn văn không tập trung vào cùng một chủ đề mà phân tán hoặc đột ngột chuyển sang một phạm vi khác.
  Company Logo
  www.themegallery.com
  1. Các lỗi trong đoạn
  1. Lạc chủ đề
  Trong ca dao Việt Nam, những bài về tình yêu nam nữ là những bài nhiều hơn tất cả. Họ yêu gia đình, yêu cái tổ ấm cùng nhau chung sống, yêu nơi chôn nhau cắt rốn. Họ yêu người làng, người nước, yêu từ cảnh ruộng đồng, đến công việc trong xóm, ngoài làng. Tình yêu đó nồng nhiệt, đằm thắm và sâu sắc.
  Ví dụ
  Company Logo
  www.themegallery.com
  1. Các lỗi trong đoạn
  1. Lạc chủ đề
  Trong ca dao Việt Nam, những bài về tình yêu nam nữ là những bài nhiều hơn tất cả. Họ yêu gia đình, yêu cái tổ ấm cùng nhau chung sống, yêu nơi chôn nhau cắt rốn. Họ yêu người làng, người nước, yêu từ cảnh ruộng đồng, đến công việc trong xóm, ngoài làng. Tình yêu đó nồng nhiệt, đằm thắm và sâu sắc.
  Sửa lại
  Company Logo
  www.themegallery.com
  1. Lạc chủ đề

  Ví dụ
  Beân caïnh con coø, con traâu ñöôïc noùi ñeán nhieàu hôn caû trong ca dao, daân ca Vieät Nam. Con traâu khoâng maáy luùc thaûnh thôi, cho neân khi nghó ñeán cuoäc ñôøi nhoïc nhaèn cuûa mình, ngöôøi noâng daân thöôøng nghó ñeán con traâu. Con coø tuy coù vaát vaû, tuy coù luùc phaûi laën loäi bôø soâng nhöng coøn coù luùc ñöôïc bay leân maây xanh. Con coø, con vaïc, con noâng laø nhöõng con vaät raát gaàn guõi vôùi ngöôøi daân lao ñoäng. Chuùng mang nhöõng ñöùc tính caàn cuø, chòu khoù cuûa ngöôøi noâng daân chaân laám tay buøn. Nhöõng luùc caàn boäc baïch noãi nieàm, ngöôøi noâng daân thöôøng duøng nhöõng con vaät ñoù ra ñeå taâm söï, ñeå giaõi baøy noãi loøng mình.
  Company Logo
  www.themegallery.com
  1. Các lỗi trong đoạn
  1. Lạc chủ đề
  Đoạn văn triển khai lạc chủ đề (lạc ý) vì câu chủ đề định hướng nội dung viết về con trâu nhưng trong đoạn văn phần lớn các câu nói về con cò.
  Giải thích
  Company Logo
  www.themegallery.com
  1. Các lỗi trong đoạn
  1. Lạc chủ đề
  Sửa lại
  Beân caïnh con coø, con traâu ñöôïc noùi ñeán nhieàu hôn caû trong ca dao, daân ca Vieät Nam. Con traâu khoâng maáy luùc thaûnh thôi, cho neân khi nghó ñeán cuoäc ñôøi nhoïc nhaèn cuûa mình, ngöôøi noâng daân thöôøng nghó ñeán con traâu. Nhöõng luùc caàn boäc baïch noãi nieàm, ngöôøi noâng daân thöôøng ñem con traâu ra ñeå taâm söï, ñeå giaõi baøy noãi loøng mình.
  Company Logo
  www.themegallery.com
  1. Các lỗi trong đoạn
  2. Thiếu hụt chủ đề
  Nội dung nêu trong câu chủ đề không được triển khai đầy đủ trong đoạn văn
  Company Logo
  www.themegallery.com
  1. Các lỗi trong đoạn
  Thuở nhỏ, Lê Quý Đôn là một đứa trẻ thông minh nhưng ngỗ ngược. Ngay khi đi học, Lê Quý Đôn đã có ý thức tìm tòi, nghiên cứu, phê phán những điểm phản khoa học thường được tôn sùng thời bây giờ. Ông thường tham gia bình văn cùng những người lớn tuổi. Không ai dám coi thường "chú học trò nhãi ranh học nhiều biết rộng ấy".
  Ví dụ
  2. Thiếu hụt chủ đề
  Company Logo
  www.themegallery.com
  1. Các lỗi trong đoạn
  Thuở nhỏ, Lê Quý Đôn là một đứa trẻ thông minh nhưng ngỗ ngược. Ngay khi đi học, Lê Quý Đôn đã có ý thức tìm tòi, nghiên cứu, phê phán những điểm phản khoa học thường được tôn sùng thời bây giờ. Ông thường tham gia bình văn cùng những người lớn tuổi. Không ai dám coi thường "chú học trò nhãi ranh học nhiều biết rộng ấy.
  Sửa lại
  2. Thiếu hụt chủ đề
  Company Logo
  www.themegallery.com
  1. Các lỗi trong đoạn

  Ví dụ
  2. Thiếu hụt chủ đề
  Cư dân Văn Lang rất ưa ca hát, nhảy múa. Họ hát trong những đêm trăng hoặc ngày hội. Họ còn hát trong lúc chèo thuyền, săn bắn. Những nhạc cụ đệm cho những điệu hát thường là trống đồng, khèn, sáo, cồng, v.v
  Company Logo
  www.themegallery.com
  1. Các lỗi trong đoạn

  Giải thích
  2. Thiếu hụt chủ đề
  Đoạn văn triển khai thiếu hụt chủ đề (thiếu ý) chưa triển khai ý "nhảy múa".
  Company Logo
  www.themegallery.com
  1. Các lỗi trong đoạn
  Sửa lại
  2. Thiếu hụt chủ đề
  Cư dân Văn Lang rất ưa ca hát, nhảy múa. Họ hát trong những đêm trăng hoặc ngày hội. Họ còn hát trong lúc chèo thuyền, săn bắn. Những nhạc cụ đệm cho những điệu hát thường là trống đồng, khèn, sáo, cồng, v.v. Nhưng không phải chỉ có hát, cư dân Văn Lang còn thích nhảy múa. Họ múa lúc nghỉ ngơi. Họ múa trong lúc săn bắn được nhiều muông thú. Họ múa trong lễ hội, trong lúc mừng được mùa, v.v.
  Company Logo
  www.themegallery.com
  1. Các lỗi trong đoạn
  3. Lặp chủ đề
  Các câu trong đoạn lặp ý hoặc ý luẩn quẩn
  Company Logo
  www.themegallery.com
  3. Lặp chủ đề
  "Mọi vật đều như ngưng đọng trong bài thơ "Câu cá màu thu" của nguyễn Khuyến. (2)Cảnh vật phản phất nỗi buồn man mác. (3)Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo cô quanh. (4)Một ngõ trúc vắng vẻ đìu hiu. (5)Mọi vật thắm đượm cái buồn cô đơn. (6)Nỗi buồn tràn vào cảnh vật. (7)Ở chỗ nào cũng chỉ thấy nỗi buồn ngưng đọng. (8)Chiếc thuyền buồn, ngõ trúc buồn, và cả chiếc lá vàng rơi cũng buồn. (9)Nỗi buồn ẩn dấu trong mọi sự vật. (10)Mùa thu ở đây buồn hay chính tâm tư của Nguyễn Khuyến đượm buồn."
  Ví dụ
  Company Logo
  www.themegallery.com
  3. Lặp chủ đề

  Đoạn văn mắc lỗi lặp chủ đề, như: Mọi vật đều như ngưng đọng-------- nỗi buồn ngưng đọng; lặp nhiều lần từ "nỗi buồn", cô quạnh -----cô đơn.
  Giải thích
  Company Logo
  www.themegallery.com
  3. Lặp chủ đề
  S?a lại
  (1)Mọi vật đều như ngưng đọng trong bài thơ "Câu cá màu thu" của nguyễn Khuyến. (2)Cảnh vật phản phất nỗi buồn man mác. (3)Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo cô quạnh. (4)Một ngõ trúc quanh co vắng vẻ đìu hiu. (5)Mọi vật thắm đượm cái buồn cô đơn. (6)Nỗi buồn tràn vào cảnh vật. (7)Ở chỗ nào cũng chỉ thấy nỗi buồn ngưng đọng. (8)Chiếc thuyền buồn, ngõ trúc buồn, và cả . (9)chiếc lá vàng rơi cũng buồn, lạnh lẽo, cô đơn. (10)Nỗi buồn ẩn dấu trong mọi sự vật. (11)Mùa thu ở đây buồn hay chính tâm tư của Nguyễn Khuyến đượm buồn.
  Company Logo
  www.themegallery.com
  1. Các lỗi trong đoạn
  1. 4. Lỗi đứt mạch
  Ý của các câu trong đoạn bị đứt quãng, từ câu nọ sang câu kia thiếu sự gắn bó, chuyển tiếp.
  Company Logo
  www.themegallery.com
  (1) "Nam Cao viết nhiều về nông thôn. (2) Lão Hạc ăn bả chó tự tử để tránh đói. (3) Anh cu Phúc chết lặng lẽ trong xó nhà ẩm ướt trước những đôi mắt "dại đi vì đói" của hai đứa con (Điếu văn). (4) Bà cái Tí chết vì một bữa no, tức là một kiểu chết vì quá đói (Một bữa no). (5) Lại có cả cảnh đám cưới, nhưng cưới để chạy đói, v.v."
  Ví dụ
  1. 4. Lỗi đứt mạch
  Company Logo
  www.themegallery.com
  Đoạn văn mắc lỗi đứt mạch vì câu (1) mở ra một phạm vi quá rộng, mà các câu sau lại thu vào quá chi tiết. Cho nên đoạn văn có thể chữa lại bằng cách thêm vào sau câu (1) một câu chuyển ý như: "Dưới ngòi bút của ông, hình ảnh nông thôn hiện lên với những cảnh đời thê thảm của những người nông dân nghèo đói"
  Giải thích
  1. 4. Lỗi đứt mạch
  Company Logo
  www.themegallery.com
  "Nam Cao viết nhiều về nông thôn. Dưới ngòi bút của ông, hình ảnh nông thôn hiện lên với những cảnh đời thê thảm của những người nông dân nghèo đói. Lão Hạc ăn bả chó tự tử để tránh đói. Anh cu Phúc chết lặng lẽ trong xó nhà ẩm ướt trước những đôi mắt "dại đi vì đói" của hai đứa con (Điếu văn). Bà cái Tí chết vì một bữa no, tức là một kiểu chết vì quá đói (Một bữa no). Lại có cả cảnh đám cưới, nhưng cưới để chạy đói, v.v."

  S?a lại
  1. 4. Lỗi đứt mạch
  Company Logo
  www.themegallery.com
  1. Các lỗi trong đoạn
  1. 5. Lỗi mâu thuẫn về ý
  Nội dung ý của các câu trong đoạn có mâu thuẫn với nhau, không phù hợp với những mối quan hệ logic.
  Company Logo
  www.themegallery.com
  Ñoaøn thuyeàn ñaùnh caù ra khôi trong caûnh maøn ñeâm buoâng xuoáng. Soùng bieån caøi then, ñeâm saäp cöûa, vuõ truï ñi vaøo yeân tónh, vaéng laëng. Boán beà khoâng coøn moät tieáng ñoäng . Laù côø nhoû treân ñænh coät buoàm bay phaàn phaät tröôùc gioù. Nhöõng ñöôøng chæ vieàn oùng aùnh nhö saùng röïc trong ñeâm. Tieáng soùng voã vaøo thaân thuyeàn rì raàm nghe nhö baûn nhaïc voâ taän cuûa bieån caû ngaân nga muoân lôøi taâm söï. Nhöõng khuoân maët raùm naéng, nhöõng caùnh ta gaân guoác, baép thòt noåi cuoàn cuoän khaån tröông chuaån bò nhoå neo leân ñöôøng.
  Ví dụ
  1. 5. Lỗi mâu thuẫn về ý
  Company Logo
  www.themegallery.com
  Đoạn văn mắc lỗi mâu thuẫn về ý (sai logic) vì những câu đầu nói về cảnh im lặng và tối thì các câu sau không thể có ánh sáng, tiếng động và nhìn thấy màu da, bắp thịt, v.v..

  Giải thích
  1. 5. Lỗi mâu thuẫn về ý
  Company Logo
  www.themegallery.com
  Đoàn thuyền đánh cá ra khơi trong cảnh màn đêm buông xuống. Sóng biển cài then, đêm sập cửa, vũ trụ đi vào yên tĩnh, vắng lặng. Bốn bề không còn một tiếng động.
  S?a lại
  1. 5. Lỗi mâu thuẫn về ý
  Company Logo
  www.themegallery.com
  Trong röøng coù moät con chim laï. Loâng vaø caùnh cuûa noù traéng muoát. Chuùng chuyeàn töø caønh noï sang caønh kia, khoù maø coù theå baãy ñöôïc noù. Vaøo muøa reùt, chuùng di chuyeån ñeán nhöõng nôi coù naéng, coøn veà muøa heø chuùng laïi töø ñaâu bay veà raát nhieàu. ÔÛ baát kì choã naøo ta cuõng coù theå thaáy chuùng. Nhieàu ngöôøi ñaõ baãy vaø baét ñöôïc khoâng bieát bao nhieâu maø keå.”
  Ví dụ
  1. 5. Lỗi mâu thuẫn về ý
  Company Logo
  www.themegallery.com
  Đoạn văn mắc lỗi mâu thuẫn về ý (sai logic). Vì đã là lông trắng muốt thì cánh phải trắng muốt chứ không thể có con chim nào lông trắng mà cánh lại đen; dùng sai đại từ "chúng"; đã "lạ" và "khó mà có thể bẫy được nó" thì không thể "Ở bất kì chỗ nào ta cũng có thể thấy và bắt được không biết bao nhiêu mà kể".
  Giải thích
  1. 5. Lỗi mâu thuẫn về ý
  Company Logo
  www.themegallery.com
  Trong rừng có một con chim lạ. Lông của nó trắng muốt. Nó chuyền từ cành nọ sang cành kia, khó mà có thể bẫy được. Vào mùa dơng, nó di chuyển đến những nơi có nắng, còn về mùa hè nó lại bay về. Nhiều người đã bẫy nhưng không bắt được.
  S?a lại
  1. 5. Lỗi mâu thuẫn về ý
  Company Logo
  www.themegallery.com
  1. Các lỗi trong đoạn
  1. 6. Thiếu sự liên kết hoặc liên kết lỏng lẻo
  Loãi naøy coù theå thuoäc bình dieän noäi dung lieân keát hoaëc phöông dieäân lieân keát hình thöùc.
  Company Logo
  www.themegallery.com
  Ví dụ
  (1) Lịch sử dân tộc ta đã ghi lại biết bao trang sử hào hùng với những tên tuổi sáng chói muôn đời không quên. (2) Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán. (3)Nguyễn Huệ đánh tan quân xâm lược nhà Thanh. (4) Lê Lợi phá tan quân Nguyên. (5)Ải Chi Lăng mãi mãi là nơi mồ chôn quân xâm lược. (6)Rồi Trần Hưng Đạo lãnh đạo nhân dân đánh đuổi quân Minh giành lại nền độc lập cho Tổ quốc. (7) Cửa biển Bạch Đằng lập chiến công lừng lẫy non sông. (8) Những tên tuổi đó sẽ sống mãi cùng non sông đất nước.
  1. 6. Thiếu sự liên kết hoặc liên kết lỏng lẻo
  Company Logo
  www.themegallery.com
  Giải thích
  Đoạn văn mắc nhiều lỗi
  Câu (4) và câu (6) sai về nội dung phản ánh
  Thứ tự sắp xếp các câu lộn xộn, không chặt chẽ, không phản ánh đúng tiến trình lịch sử (2, 3, 4, 6) cả việc sắp xếp các câu có tên người và tên đất (5, 6) cũng không phản ánh đúng quan hệ trong lịch sử.
  1. 6. Thiếu sự liên kết hoặc liên kết lỏng lẻo
  Company Logo
  www.themegallery.com
  S?a lại
  Lịch sử dân tộc ta đã ghi lại biết bao trang sử hào hùng với những tên tuổi sáng chói muôn đời không quên. Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán. Cửa biển Bạch Đằng lập chiến công lừng lẫy non sông. Trần Hưng Đạo lãnh đạo nhân dân đánh đuổi quân Nguyên giành lại nền độc lập cho tổ quốc. Lê Lợi phá tan quân Minh. Ải Chi Lăng mãi mãi là nơi mồ chôn quân xâm lược. Rồi Nguyễn Huệ đánh tan quân xâm lược nhà Thanh. Những tên tuổi đó sẽ sống mãi cùng non sông đất nước.
  1. 6. Thiếu sự liên kết hoặc liên kết lỏng lẻo
  Company Logo
  www.themegallery.com
  Ví dụ
  Hình ?nh qun xanh mu l cho th?y ngu?i lính Ty Ti?n ch?u nhi?u thi?u th?n v? v?t ch?t, ?m y?u xanh xao nhu mu l. Tuy v?y nhung h? v?n quy?t tm khơng ch?u li bu?c. Nhung h? v?n mo u?c du?c d?c l?p v?i mu c? n?n d? sao vng. (BVHS)
  1. 6. Thiếu sự liên kết hoặc liên kết lỏng lẻo
  Company Logo
  www.themegallery.com
  Gi?i thích
  Hình ?nh qun xanh mu l cho th?y ngu?i lính Ty Ti?n ch?u nhi?u thi?u th?n v? v?t ch?t, ?m y?u xanh xao nhu mu l. Tuy v?y nhung h? v?n quy?t tm khơng ch?u li bu?c. Nhung h? v?n mo u?c du?c d?c l?p v?i mu c? n?n d? sao vng.
  1. 6. Thiếu sự liên kết hoặc liên kết lỏng lẻo
  Học sinh vừa dùng tổ hợp “tuy vậy”, biểu thị mối quan hệ nhượng bộ, vừa dùng liên từ “nhưng”, biểu thị mối quan hệ tương phản, để nối hai câu lại. Dùng hai phương tiện nối như vậy là thiếu nhất quán, chồng chéo lên nhau, làm cho mối quan hệ về nội dung nghĩa giữa hai câu không được xác lập rõ ràng, cụ thể.
  Company Logo
  www.themegallery.com
  Giải thích
  (1)Hình ?nh qun xanh mu l cho th?y ngu?i lính Ty Ti?n ch?u nhi?u thi?u th?n v? v?t ch?t, ?m y?u xanh xao nhu mu l. (2) Nhung h? v?n quy?t tm khơng ch?u li bu?c. (3) Nhung h? v?n mo u?c du?c d?c l?p v?i mu c? n?n d? sao vng.
  1. 6. Thiếu sự liên kết hoặc liên kết lỏng lẻo
  Học sinh dùng liên từ “nhưng”. Nhưng nội dung nghĩa của câu (2) và (3) không tương phản với nhau. Như vậy, phương tiện nối “nhưng” đã phản ánh sai mối quan hệ về nội dung nghĩa giữa hai câu.
  Company Logo
  www.themegallery.com
  S?a lại
  Hình ?nh qun xanh mu l cho th?y ngu?i lính Ty Ti?n ph?i ch?u nhi?u thi?u th?n, gian kh? v? v?t ch?t, da xanh xao nhu mu l. Nhung h? khơng h? y?u du?i v? m?t chí, tinh th?n, m tri l?i, v?n d? oai hm. Hon th? n?a, h? cịn bi?t m?ng mo lng m?n, mo v? H N?i v?i dng ki?u thom.
  1. 6. Thiếu sự liên kết hoặc liên kết lỏng lẻo
  Company Logo
  www.themegallery.com
  Quang Dung l nh van, nh tho... ? th?i k? khng chi?n ch?ng Php. Tho ơng ch? y?u ca ng?i, nu cao tinh th?n ngu?i chi?n si trong giai do?n ny. Quang Dung l con gia dình nh nho ngho l?n ln ơng theo dồn lính Ty Ti?n. H? l nh?ng ngu?i b?o v? bin gi?i Lo, Vi?t. S?ng trong r?ng su ni th?m, an m?c thi?u th?n nhung h? v?n kin cu?ng b?t khu?t. Khi chuy?n di noi khc cơng tc Quang Dung nh? l?i nh?ng hình ?nh c?a ngu?i lính Ty Ti?n nn d sng tc bi tho Nh? Ty Ti?n sau ny khi pht hnh, ơng b? b?t t? nh? cĩ th? cho l th?a... (BVHS).
  BÀI TẬP THỰC HÀNH
  1
  Company Logo
  www.themegallery.com
  Ñoaïn vaên trieån khai laïc chuû ñeà (laïc yù) vì ba câu đầu đề cập đến nhà thơ Quang Dũng. Nhưng câu thứ tư và thứ năm lại chuyển sang bàn luận về những người lính Tây Tiến. Câu cuối quay trở lại trình bày về Quang Dũng.
  Gi?i thích
  Company Logo
  www.themegallery.com
  S?a lại
  Quang Dung l nh tho tru?ng thnh trong th?i kì khng chi?n ch?ng Php. Trong th?i kì ny, ơng d t?ng tham gia vo dồn qun Ty Ti?n - m?t don v? b? d?i du?c thnh l?p vo nam 1947, cĩ nhi?m v? ph?i h?p v?i b? d?i Lo b?o v? bin gi?i Lo - Vi?t v dnh Php ? vng Thu?ng Lo. Khi chuy?n sang don v? khc, Quang Dung nh? l?i nh?ng k? ni?m v? dồn qun Ty Ti?n v d sng tc bi tho Nh? Ty Ti?n, v? sau ơng s?a l?i thnh Ty Ti?n.
  Company Logo
  www.themegallery.com
  Trong lịch sử chống ngoại xâm, chúng ta thấy dân tộc ta anh hùng hào kiệt thời nào cũng có. Hai Bà Trưng phất ngọn cờ hồng khởi nghĩa đánh tan quân Thái Thú Tô Định, buộc hắn phải trốn vào đám loạn quân rút chạy về nước. Đất nước sau hơn hai thế kỉ bị phong kiến nước ngoài đô hộ đã giành thắng lợi hoàn toàn.
  2
  Company Logo
  www.themegallery.com
  Đoạn văn triển khai thiếu hụt chủ đề (thiếu ý) chưa triển khai ý "thời nào cũng có"
  Gi?i thích
  Company Logo
  www.themegallery.com
  S?a lại
  Trong lịch sử chống ngoại xâm, chúng ta thấy dân tộc ta anh hùng hào kiệt thời nào cũng có. Hai Bà Trưng phất ngọn cờ hồng khởi nghĩa đánh tan quân Thái thú Tô Định, buộc hắn phải trốn vào đám loạn quân rút chạy về nước. Đất nước sau hơn hai thế kỉ bị phong kiến nước ngoài đô hộ đã giành thắng lợi hoàn toàn. Vua quan nhà Trần với những tên tuổi rạng ngời lịch sử như Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải...đã đánh tan quan xâm lược nhà Nguyên. Rồi anh hùng Nguyễn Huệ với cuộc hành quân thần tốc đã đánh tan quân xâm lược nhà Thanh, giải phóng đất nước. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ tên tuổi những người anh hùng như: Út Tịch, Nguyễn Văn Trỗi, ...sẽ còn đời đời sống mãi với mọi thế hệ.
  Company Logo
  www.themegallery.com
  Năm mười chín, chị đẻ đứa con giai, sau đó chồng mắc bệnh, ốm liền trong hai năm rồi chết. Chị làm quần quật phụng dưỡng cha mẹ chồng, bú mớm cho con, có những ngày ngắn ngủi, con bệnh lui đi, chồng chị yêu thương chị như một người phát cuồng.
  3
  Company Logo
  www.themegallery.com
  Mâu thuẫn giữa câu đầu "đã chết" và câu cuối "có những ngày ngắn ngủi, con bệnh lui đi, chồng chị yêu thương chị như một người phát cuồng". Sửa lại bằng cách tách câu hai làm hai câu, thêm trạng ngữ chỉ thời gian vào đầu câu cuối, như: vài năm trước đó, những năm trước.
  Gi?i thích
  Company Logo
  www.themegallery.com
  S?a lại
  Năm mười chín, chị đẻ đứa con giai, sau đó chồng mắc bệnh, ốm liền trong hai năm rồi chết. Chị làm quần quật phụng dưỡng cha mẹ chồng, bú mớm cho con. Vài năm trước đó có những ngày ngắn ngủi, con bệnh lui đi, chồng chị yêu thương chị như một người phát cuồng.
  Company Logo
  www.themegallery.com
  Lòng thương người của Nguyễn Du bao trùm lên toàn bộ "Truyện Kiều". Đoạn trích nào trong sách giáo khoa ông cũng thương xót Kiều. Bởi vì Kiều là người chịu bao nỗi đắng cay của cuộc đời.
  4
  Company Logo
  www.themegallery.com
  Đoạn văn mắc lỗi đứt mạch gây lộn xộn giữa các ý.
  Gi?i thích
  Company Logo
  www.themegallery.com
  S?a lại
  Lòng thương người của Nguyễn Du bao trùm lên toàn bộ "Truyện Kiều". Chỉ qua những đoạn được học trong sách giáo khoa, chúng ta cũng thấy rõ tấm lòng của ông. Ông thương xót Kiều, ông như đau với nỗi đau của Kiều, ông đã bao lần rơi nước mắt trước những tai hoạ mà Kiều phải chịu đựng.
  Cảm ơn!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Chúc quý thầy cô vui vẻ, thành đạt trong cuộc sống và mãi hạnh phúc

  Bể cá cảnh